Реалізація проектної методики навчання англійської мови у старших класах ліцею

Одним із шляхів оволодіння учнями іноземною мовою як засобом спілкування, розкриття їх здібностей і задоволення різноманітних освітніх потреб, формування в них цілісної картини світу, культури особистості, виявлення та розвитку здібностей та талантів, стимулювання інтересу старшокласників до пізнавальної діяльності є використання в процесі навчання іноземній мові (ІМ) проектної методики.

Проектна методика базується на принципах активізації можливостей особистості, особистісно-діяльнісного підходу, що передбачає наявність суб’єктно-суб’єктних відносин, коли учень виступає не об’єктом, а суб’єктом навчання (student centered approach), автономного навчання (learner-autonomy approach), в умовах спілкування учнів з носіями мови та з використанням автентичних матеріалів (learner authenticity approach), на засадах співробітництва (cooperative learning). Детальніше